Zgoda na naukę zdalną – wzór oświadczenia

Proszę rodziców o pobranie, podpisanie oraz odesłanie skanu lub zdjęcia na adres sekretariat@zpsmdebica.pl

 

Poniżej oświadczenie do pobrania:

zgoda na naukę zdalną

 

Oświadczenie znajduje się również w zakładce “dla rodziców”

 

OŚWIADCZENIE

W związku z pismem Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 19 marca 2020 r., o podjęciu przez Szkoły Artystyczne działań zmierzających do wprowadzenia form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 wyrażam zgodę na naukę zdalną ucznia:

…………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

przy użyciu wszystkich dostępnych komunikatorów społecznych.

………………………………………………..……………………

podpis rodzica/prawnego opiekuna

Skip to content