Zaświadczenie lekarskie

 

 

Zaświadczenie lekarskie

 

 

Stwierdzam brak przeciwskazań do nauki w szkole muzycznej I stopnia

 

……………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko kandydata)

 

 

…………………………………….                                                                            ……………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                       Podpis i pieczęć lekarza

Skip to content