Zarządzenie nr 9/2020

Zarządzenie nr 9

z dnia 9 listopada  2020 r. w roku szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 5 listopada 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzam co następuje:

W związku z wprowadzeniem dodatkowych działań związanych z przeciwdziałaniem rozszerzaniu się epidemii wirusa Sars-CoV-2 do dnia 29 listopada 2020 r. ograniczeniu ulega funkcjonowanie szkół artystycznych
WSZYSTKIE ZAJĘCIA W NASZEJ SZKOLE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W FORMIE ZDALNEJ
Lekcje  będą realizowane za pomocą platformy G Suite przy wykorzystaniu aplikacji
Google Meet i Classroom.
Zajęcia odbywać się będą wg. aktualnych rozkładów zajęć:

W  przypadku przedmiotów praktycznych

  1. Jeśli uczeń nie ma możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, np. brak instrumentu w domu, w przypadku fortepianu dodatkowego, fortepianu obowiązkowego, perkusji, niewystarczające parametry łącz Internetowych lub brak sprzętu informatycznego przez ucznia,
  2. W przypadku młodszych uczniów konieczność nastrojenia instrumentu przez pedagoga, wymiany stroika lub inne przyczyny uniemożliwiające pracę zdalną, dopuszczam na pisemną prośbę nauczycieli oraz w wyniku wspólnych ustaleń i za obopólną zgodą nauczyciela oraz zgodą pełnoletniego ucznia (w przypadku niepełnoletniego ucznia również rodzica/prawnego opiekuna)realizację organizacji konsultacji z nauczycielami stacjonarnie w szkole. Konsultacje mogą odbyć się wg ścisłego rygoru sanitarnego z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujących w ZPSM w Dębicy. Konsultacje nie mogą zakłócać innych obowiązków oraz zajęć zarówno ucznia jak i nauczyciela.
  3. W sprawie szczegółów dotyczących organizacji zajęć z przedmiotów praktycznych lub konsultacji proszę o stały kontakt nauczycieli/uczniów/rodziców.

W przypadku przedmiotów teoretycznych

  1. Jeśli uczeń nie ma możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metoi technik kształcenia na odległość, np. niewystarczające parametry łącz Internetowych, brak sprzętu informatycznego przez ucznia lub inne przyczyny uniemożliwiające zdalną realizację zajęć dopuszczam w indywidualnych przypadkach
    – odbiór przygotowanych przez nauczycieli materiałów dla uczniów bezpośrednio ze szkoły,
    – w indywidualnych przypadkach należy zwrócić się bezpośrednio do nauczyciela danego przedmiotu teoretycznego celem ustalenia szczegółów pomocy dla ucznia lub w razie braku rozwiązań przekazać przez nauczyciela przedmiotu głównego informację do dyrektora lub wicedyrektora szkoły celem wypracowania dla ucznia skutecznej pomocy.

W Rozporządzeniu wprowadzono  zmiany dotyczące uczniów klas programowo najwyższych :

W klasach programowo najwyższych szkół artystycznych, w których jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, można zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego”.

W związku z tym proszę wszystkich o przesłanie w formie pisemnej podania ze wskazaniem terminów o konkretnej godziny w przypadku organizowania konsultacji dla uczniów kończących PSM II st. oraz dla pozostałych uczniów.

 

Ewa Trojan

Dyrektor ZPSM

Skip to content