Zarządzenie nr 13 Dyrektora ZPSM w Dębicy z dnia 16 stycznia 2021 r. w roku szkolnym 2020/2021 w sprawie nauczania zdalnego / stacjonarnego .

Zarządzenie nr 13

Dyrektora ZPSM w Dębicy z dnia 16 stycznia  2021 r. w roku szkolnym 2020/2021 w sprawie nauczania zdalnego / stacjonarnego .

podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U.z.2020 r. poz.1389 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje:

W związku z Komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnie, szczególnie dla  uczniów klas najmłodszych ( klas I-III PSM I st. im. Krzysztofa Pendereckiego ) oraz klas programowo najwyższych- uczniów kończących PSM I st. im. Krzysztofa Pendereckiego oraz dyplomantów PSM II st. Wszystkich uczniów lub rodziców/opiekunów prawnych, którzy chcą skorzystać z takiej możliwości proszę o informację pisemną na adres sekretariat@zpsmdebica.pl lub telefonicznie 14-670-20-80 – dotyczy realizacji zajęć z zakresu przedmiotów teoretycznych, fortepianu dodatkowego, akompaniamentu oraz instrumentu głównego.

ZAJĘCIA W NASZEJ SZKOLE OD 18 STYCZNIA 2021 r. ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W FORMIE ZDALNEJ

Lekcje  będą realizowane za pomocą platformy G Suite przy wykorzystaniu aplikacji

Google Meet i Classroom.

Zajęcia odbywać się będą wg. aktualnych rozkładów zajęć:

W  przypadku przedmiotów praktycznych:

Jeśli uczeń nie ma możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, np. brak instrumentu w domu, w przypadku fortepianu dodatkowego, fortepianu obowiązkowego, perkusji, niewystarczające parametry łącz Internetowych lub brak sprzętu informatycznego przez ucznia,

W przypadku młodszych uczniów konieczność nastrojenia instrumentu przez pedagoga, wymiany stroika lub inne przyczyny uniemożliwiające pracę zdalną, dopuszczam na pisemną prośbę nauczycieli oraz w wyniku wspólnych ustaleń i za obopólną zgodą nauczyciela oraz zgodą pełnoletniego ucznia (w przypadku niepełnoletniego ucznia również rodzica/prawnego opiekuna)realizację organizacji konsultacji z nauczycielami stacjonarnie w szkole. Konsultacje mogą odbyć się wg ścisłego rygoru sanitarnego z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujących w ZPSM w Dębicy. Konsultacje nie mogą zakłócać innych obowiązków oraz zajęć zarówno ucznia jak i nauczyciela.

W sprawie szczegółów dotyczących organizacji zajęć z przedmiotów praktycznych lub konsultacji proszę o stały kontakt nauczycieli/uczniów/rodziców.

W przypadku przedmiotów teoretycznych :

Jeśli uczeń nie ma możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, np. niewystarczające parametry łącz Internetowych, brak sprzętu informatycznego przez ucznia lub inne przyczyny uniemożliwiające zdalną realizację zajęć dopuszczam w indywidualnych przypadkach

– odbiór przygotowanych przez nauczycieli materiałów dla uczniów bezpośrednio ze szkoły,

– w indywidualnych przypadkach należy zwrócić się bezpośrednio do nauczyciela danego przedmiotu teoretycznego celem ustalenia szczegółów pomocy dla ucznia lub w razie braku rozwiązań przekazać przez nauczyciela przedmiotu głównego informację do dyrektora lub wicedyrektora szkoły celem wypracowania dla ucznia skutecznej pomocy.

 

Ewa Trojan

Dyrektor ZPSM

 

Skip to content