Zarządzenie nr 12/2020/2021

Zarządzenie nr 12

z dnia 29 listopada  2020 r. w roku szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 24 listopada 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzam co następuje:

W związku z wprowadzeniem dodatkowych działań związanych z przeciwdziałaniem rozszerzaniu się epidemii wirusa
Sars-CoV-2 do dnia 3 stycznia 20201  r. ograniczeniu ulega funkcjonowanie szkół artystycznych

WSZYSTKIE ZAJĘCIA W NASZEJ SZKOLE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W FORMIE ZDALNEJ

Lekcje  będą realizowane za pomocą platformy G Suite przy wykorzystaniu aplikacji

Google Meet i Classroom.

Zajęcia odbywać się będą wg. aktualnych rozkładów zajęć:

W  przypadku przedmiotów praktycznych

Jeśli uczeń nie ma możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, np. brak instrumentu w domu, w przypadku fortepianu dodatkowego, fortepianu obowiązkowego, perkusji, niewystarczające parametry łącz Internetowych lub brak sprzętu informatycznego przez ucznia,

W przypadku młodszych uczniów konieczność nastrojenia instrumentu przez pedagoga, wymiany stroika lub inne przyczyny uniemożliwiające pracę zdalną, dopuszczam na pisemną prośbę nauczycieli oraz w wyniku wspólnych ustaleń i za obopólną zgodą nauczyciela oraz zgodą pełnoletniego ucznia (w przypadku niepełnoletniego ucznia również rodzica/prawnego opiekuna)realizację organizacji konsultacji z nauczycielami stacjonarnie w szkole. Konsultacje mogą odbyć się wg ścisłego rygoru sanitarnego z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujących w ZPSM w Dębicy. Konsultacje nie mogą zakłócać innych obowiązków oraz zajęć zarówno ucznia jak i nauczyciela.

W sprawie szczegółów dotyczących organizacji zajęć z przedmiotów praktycznych lub konsultacji proszę o stały kontakt nauczycieli/uczniów/rodziców.

W przypadku przedmiotów teoretycznych
Jeśli uczeń nie ma możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, np. niewystarczające parametry łącz Internetowych, brak sprzętu informatycznego przez ucznia lub inne przyczyny uniemożliwiające zdalną realizację zajęć dopuszczam w indywidualnych przypadkach

– odbiór przygotowanych przez nauczycieli materiałów dla uczniów bezpośrednio ze szkoły,

– w indywidualnych przypadkach należy zwrócić się bezpośrednio do nauczyciela danego przedmiotu teoretycznego celem ustalenia szczegółów pomocy dla ucznia lub w razie braku rozwiązań przekazać przez nauczyciela przedmiotu głównego informację do dyrektora lub wicedyrektora szkoły celem wypracowania dla ucznia skutecznej pomocy.

 

Ewa Trojan

Dyrektor ZPSM

Skip to content