Wytyczne dotyczące organizacji zajęć w ZPSM w Dębicy

Wytyczne dotyczące organizacji zajęć i pracy w ZPSM w Dębicy

• Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
• Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
• Przy wejściu do budynku znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły muszą skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
• Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
• W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, w budynku szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, osoby mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach.
• Rekomendowany jest kontakt nauczyciela z opiekunem ucznia z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
• Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu tzn. w sali 19 a, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
• Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować dłonie), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
• Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali należy czyścić lub dezynfekować. Po lekcji należy zdezynfekować wszystkie przedmioty z którymi miał kontakt uczeń.
• Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
• Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę.
• Biblioteka szkolna będzie czynna w wyznaczonych godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów zwracanych do biblioteki.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
• Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
• Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły muszą dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, musza mieć zakryte usta i nos oraz powinny przebywać w wyznaczonych strefach.
• Pracownicy oraz uczniowie muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły.
• Codziennie monitorowane są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników oraz pomieszczeń i urządzeń sanitarnych.
• Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
• W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
• Na bieżąco należy dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. Czynności te dokonywane są rano, w południe i od godz. 14:00 co godzinę. Prowadzony jest rejestr ww. czynności.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika szkoły zakażenia koronawirusem

1. Osoba dorosła, która podczas pobytu w szkole zaobserwuje co najmniej jeden
z objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna:
1) osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia,
2) jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną
3) do czasu otrzymania pomocy odizolować się od uczniów i innych osób pracujących w szkole w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze,
4) powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach.
2. Pracownik szkoły po powiadomieniu dyrektora o swoim podejrzeniu może bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli nie posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania karetki. Dalszy tryb postępowania medycznego określa szpital.
3. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organu prowadzącego szkołę.
4. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność koronawirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu z nim podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
5. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad oddziałem przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora.
6. Pomieszczenie, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem zostaje wyłączone z funkcjonowania.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu wraz ze zdezynfekowaniem powierzchni dotykowych, których mógł dotykać.
8. Osobę odpowiedzialną za dezynfekcję pomieszczenia, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem oraz sposób udokumentowanie tej czynności wskazuje dyrektor szkoły.
9. Po dezynfekcji i wywietrzeniu pomieszczenia może być ono ponownie używane.
10. Wskazany przez dyrektora pracownik ustala listę osób przebywających w tym samym czasie i w tych samych miejscach co osoba podejrzana o zakażenie.
11. Osoby, które przebywały w tym samym czasie i w tych samych miejscach co osoba podejrzana o zakażenie zobowiązane są stosować się do wytycznych GIS dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ lub gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
12. Decyzja w sprawie osób (uczniów i pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym o zakażenie pracownikiem zostaje podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem

1. Uczeń, który podczas pobytu w szkole źle się poczuje jest zobowiązany natychmiast przekazać informację o swoich dolegliwościach nauczycielowi, pod opieką którego jest w tym czasie.
2. Nauczyciel opiekujący się uczniem/oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora szkoły o złym samopoczuciu ucznia i występujących objawach.
3. Dyrektor kieruje do ucznia/oddziału, w którym przebywa uczeń osobę, która przejmuje opiekę nad uczniem podejrzanym o zakażenie.
4. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza ucznia do wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację sala 19 a.
5. Nauczyciel pozostaje z resztą uczniów w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo.
6. Osoba opiekująca się uczniem w izolacji nakłada mu maskę i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę i pozostaje z nim w izolacji do odwołania.
7. Dyrektor szkoły:
1) w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się
z placówką POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania,
2) w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając o zaobserwowanych objawach u dziecka będącego pod opieką szkoły. Pracownik stacji na podstawie wywiadu rekomenduje sposób postępowania.
3) w przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy 112.
8. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach oraz informuje o podjętych działaniach.
9. Rodzice zobowiązani są niezwłocznie stawić się w szkole.
10. Po przyjeździe rodziców do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice i postępując zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej:
1) zawożą dziecko do szpitala, jeśli występująca gorączka powyżej 38 0C, kaszel czy duszność wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym,
2) w przypadku niejednoznacznych objawów zabierają dziecko do domu, kontrolują stan jego zdrowia, mierzą mu regularnie temperaturę. Kiedy pojawiają się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem kontaktują się z sanepidem, informując, jakie objawy zaobserwowali i od kiedy one występują (może być konieczna izolacja w szpitalu i przeprowadzenie diagnostyki w kierunku koronawirusa).
9. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala celem dalszej diagnostyki
i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
10. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u dziecka zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
11. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole oraz wspólnie z organem prowadzącym może podjąć decyzję o konieczności usunięcia i unieszkodliwienia zanieczyszczenia biologicznego. Dekontaminacja (dezynfekcja wysokiego poziomu) pomieszczeń i przedmiotów przeprowadzana jest w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i wymaga zamknięcia szkoły na jeden dzień.

Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły
1. Inspektor sanitarny informuje dyrektora szkoły o przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych dodatnim testem oraz przeprowadza w szkole wywiad epidemiologiczny służący zgromadzeniu informacji o osobach, które mogły mieć styczność z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem szkoły.
2. Dyrektor szkoły, we współpracy ze służbami sanitarnymi ustala, w jaki sposób należy identyfikować osoby, które miały bliski kontakt z zakażoną osobą.
3. Dyrektor szkoły informuje pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły o potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem i przedstawia kryteria kwalifikacji osób do dalszego postępowania. Jako bliski kontakt z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem uznaje się:
– przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba zakażona,
– pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniej niż 2 metry od osoby zakażonej przez ponad 15 minut,
– praca w bliskiej odległości,
– prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy czas,
– przebywanie w tej samej sali lub innym pomieszczeniu szkoły z osoba zakażoną.
4. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z państwowym inspektorem sanitarnym przygotowuje listę osób, które potwierdziły styczność z osobami zakażonymi koronawirusem.
5. Sekretarz szkoły sporządza wykaz wskazanych osób, zamieszczając w nim:
– imię i nazwisko,
– datę urodzenia,
– numer PESEL (seria i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych),
– płeć,
– adres miejsca zamieszkania,
– informacje o aktualnym miejscu pobytu,
– numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub inne środki komunikacji elektronicznej.
6. Inspektor sanitarny decyduje, które osoby z kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, wymienione w wykazie zostaną zobowiązane do poddania się kwarantannie oraz wyznacza datę jej rozpoczęcia i zakończenia.
7. Rodzice dziecka lub pracownik szkoły mają obowiązek zastosowania się do nakazu i przestrzegania wydanych zaleceń. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara grzywny.
8. Osoby będące na kwarantannie, w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.
9. Dyrektor szkoły opracowuje plan postępowania pozwalający utrzymać działalność szkoły w sytuacji, gdy znaczna liczba pracowników odbywać będzie kwarantannę i w związku z tym nie podejmie pracy.
10. Organ prowadzący zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.
11. Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie:
– pracownik może wrócić do pracy,
– dziecko może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez szkołę.
12. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy nie przebywali w bliskim otoczeniu ani nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną mogą bez zmian wykonywać swoją pracę a pozostali uczniowie przychodzić do szkoły i uczestniczyć w zajęciach.
13. Wszystkie osoby (pracownicy szkoły i uczniowie), które nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, ale źle się poczują nie mogą przychodzić do szkoły. Powinny pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza lub telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
14. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń inspektor sanitarny może, w drodze decyzji:
1) wprowadzić zakaz wstępu do skażonych pomieszczeń,
2) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów, a jeżeli nie jest to możliwe – ich zniszczenie.
15. Dyrektor szkoły w porozumieniu z inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
16. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole.
17. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli występujące zdarzenia mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów.

Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia

1. W czasie trwającej epidemii koronawirusa przez cały czas pobytu uczniów w szkole nauczyciele mają obowiązek obserwować uczniów i monitorować ich stan zdrowia.
2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych lub uzyskania od ucznia informacji o złym samopoczuciu nauczyciel ma obowiązek natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.
3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, za zgodą rodziców, można dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność.
4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców o złym stanie zdrowia ucznia, korzystając z uzgodnionej z nimi ścieżki szybkiej komunikacji – przesyła wiadomość na podany adres a-mail lub zadzwoni pod wskazany numer telefonu.
5. Rodzice, dla których drogą szybkiej komunikacji jest wiadomość e-mail zobowiązani są do systematycznego przeglądania poczty.
6. Rodzice powiadomieni o stanie zdrowia dziecka i występujących objawach zobowiązani są do przybycia do szkoły i przejęcia opieki nad dzieckiem tak szybko jak to możliwe.
7. W przypadku objawów nieświadczących o zakażeniu koronawirusem rodzice powinni zabrać dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza.
8. Gdyby pojawiały się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając o występujących u dziecka objawach. Pracownik stacji na podstawie wywiadu zarekomenduje dalszy sposób postępowania.
9. W przypadku pojawienia się zagrożenie związanego z pogorszaniem się stanu zdrowia ucznia dyrektor sprowadza fachową pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, jeszcze przed przyjazdem rodziców.
10. Jeśli to możliwe natychmiast powiadamia telefonicznie rodziców o pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka i podjętych działaniach.

Procedura odbierania uczniów ze szkoły w czasie epidemii COVID-19
1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczające do szkoły w czasie epidemii COVID-19 ponoszą zarówno rodzice jak i nauczyciele.
2. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do szkoły tylko dzieci zdrowe.
3. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je do szkoły, jeśli lekarza potwierdzi zakończenie leczenia.
4. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, natychmiast powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami.
5. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem i skierowana dziecka do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu z nim podejmuje dalsze kroki profilaktyczne.
6. Nie należy przyprowadzać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
7. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice.
8. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły muszą być zdrowe oraz powinny zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej i stosować je na terenie szkoły.
9. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły zobowiązane są przed wejściem do budynku szkoły zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy wejściu.
10. Pracownik obsługi monitoruje obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły.
11. Dziecko w czasie epidemii powinna przyprowadzać i odbierać ze szkoły stale jedna
i zawsze ta sama osoba, wskazana przez rodziców.
12. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków lub innych osób powyżej 60 roku życia.
13. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze szkoły powinny przestrzegać na jej terenie ustalonych reguł przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków profilaktycznych. Zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich z pracownikami szkoły, uczniami i innymi rodzicami. Zasada zachowania dystansu społecznego i obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy także starszego rodzeństwa upoważnionego do odbioru dziecka ze szkoły. Za ewentualne wykroczenia dzieci, konsekwencje poniosą rodzice.
14. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci do szkoły powinny unikać skupiania się
w grupy i zapobiegać tworzeniu skupisk przez dzieci.
15. Zabronione jest pozostawianie dzieci bez opieki przed budynkiem szkoły.
16. Rodzice lub osoby przez nich upoważnione powinni przyprowadzić dziecko do szkoły przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia zajęć umożliwiającym przebranie się w szatni.
17. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole wszystkim uczniom, nauczyciel może odmówić przejęcia opieki nad dzieckiem, u którego widoczne są objawy infekcji.
18. Dyrektor szkoły może, za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek mierzenia dzieciom temperatury. Podwyższona temperatura upoważnia szkołę do powiadomienia rodziców o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
19. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka ze szkoły powinny być wykonywane sprawnie i szybko. Przebywanie osób trzecich w szkole powinno być ograniczone do niezbędnego minimum.
20. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły nie powinny przekraczać obowiązujących stref przebywania.
21. Rodzice lub inne osoby uprawnione do odbioru dziecka ze szkoły zobowiązane są wewnątrz budynku zakrywać usta i nos oraz zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, zgodnie w aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi.
22. W przypadku konieczności udania się do sekretariatu szkoły może w nim przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem; pozostali rodzice oczekują na zewnątrz
z zachowaniem bezpiecznej odległości między sobą. Pracownik sekretariatu przy kontaktach z takimi osobami zachowuje także dodatkowe środki ostrożności.
23. Osoby odbierające dziecko ze szkoły zobowiązane są opuścić jej teren niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem.

Uwagi końcowe
1. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .
3. Należy stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Skip to content