Rekrutacja PSM II st. 2021/2022

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia – specjalność instrumentalistyka na kierunkach: fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, trąbce, waltorni, puzonie, akordeonie, perkusji i fagocie.

Nauka trwa 6 lat. Do klasy pierwszej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

 

Ogólne terminy rekrutacji:

  • Składanie podań od 01.03.2022 r. – 27.05.2022 r.

 

Przesłuchania kandydatów odbędą się w dniach:

  • 30.05.2022 r. – egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy, dla szkoły muzycznej I stopnia, przeprowadzany w formie pisemnej.
  • 31.05. 2022 r. – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych.

Szczegółowy harmonogram zostanie udostępniony w sekretariacie szkoły od dnia 25.05.2022r.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 14 670-20-80 oraz poprzez pocztę e-mail: sekretariat@zpsmdebica.pl

 

Plakat PSM II st. w Dębicy

 

Wymagane dokumenty:

  1. Zdjęcie
  2. Zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (prosimy o podjęcie jak najwcześniejszych działań w celu uzyskania stosowanego zaświadczenia, a w przypadku braku ze względu na sytuację epidemiczną prosimy o dostarczenie w dniu egzaminu)
  3. W przypadku kandydatów na instrumenty dęte wymagane jest zaświadczenie od lekarza specjalisty w zakresie pulmonologii o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie muzyk-instrumentalista (prosimy o podjęcie jak najwcześniejszych działań w celu uzyskania stosowanego zaświadczenia, a w przypadku braku ze względu na sytuację epidemiczną prosimy o dostarczenie w dniu egzaminu)
  4. W przypadku uczniów zdających spoza szkoły:
    Zaświadczenie dyrektora szkoły (skan) z informacją za I półrocze 2021/2022 z oceną z instrumentu głównego, kształcenia słuchu i audycji muzycznych.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy zatem o przesyłanie Wniosków za pomocą formularza elektronicznego.

Ewa Trojan
Dyrektor ZPSM w Dębicy

Skip to content