Regulamin Konkursu

Regulamin szkolnego konkursu fotograficzno – plastycznego

„Lusławice okiem uczniów naszej szkoły”

 

Organizator:

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Muzycznych w Dębicy przy współpracy z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

 

TERMIN KOKURSU:

20.01.2021r.(Środa) do godziny 18:00 drogą internetową, osobiście do sekretariatu do godziny 15.00

 

I.CELE KONKURSU:

 • Popularyzowanie działań artystycznych
 • Rozwijanie kreatywności młodzieży
 • Promowanie młodych talentów i turystyki lokalnej
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów
 • Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 • Wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty                i umiejętności
 • Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów ZPSM I oraz II stopnia, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby czy talent.
 • Uczestnikiem może być każdy uczeń Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych I i II st. w Dębicy. Konkurs odbędzie się w 1 kategorii wiekowej.

 

II.FORMA KONKURSU:

 • Zdjęcia fotograficzne
 • Rysunek techniką dowolną

 

III. Warunki udziału w konkursie:

 

 1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu 1 prace, do której należy

dołączyć informacje z następującymi danymi autora: imię, nazwisko,

wiek, klasa

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptacje

niniejszego regulaminu

 1. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na

własność Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji w

ramach działalności statutowej.

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym

przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora tj.

Samorząd Uczniowski ZSPM w Dębicy począwszy od daty wpłynięcia

pracy na konkurs.

 1. Prace konkursowe należy przesyłać pocztą internetową:

konkurs.zpsmdebica@gmail.com lub dostarczyć do sekretariatu

 1. Termin konkursu: 20.01.2020r. (środa)

drogą internetową do godziny 18:00 a osobiście do godziny 15:00

 1. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w

konkursie. Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odsyłania tych

prac do nadawcy.

 

IV.OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW

 

 1. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja

Konkursowa, w której skład wchodzić będą: nauczyciele, przedstawiciele

samorządu szkolnego oraz dyrekcja

 1. Organizator przewiduje przyznanie głównych nagród w postaci

zaproszenia dla dwóch osób w każdej kategorii na zwiedzanie ekspozycji

połączone ze zwiedzaniem Arboretum z przewodnikiem w Europejskim

Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród zgodnie z

decyzją podziału zaproponowaną przez Komisję Konkursową.

 1. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent

pieniężny.

 1. Zwycięstwo w konkursie zostanie ogłoszone poprzez stronę internetową

Zespołu Państwowych Szkół muzycznych w Dębicy oraz na profilu na

Facebooku Samorządu Uczniowskiego ZPSM w Dębicy

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowana na stronach

internetowych tylko wybranych przez siebie prac

 

 1. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zgodnie z punktem III.4 regulaminu przystąpienie do konkursu jest

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do

wykonanej pracy na Organizatora tj. Samorząd Uczniowski począwszy od

daty wpłynięcia pracy na konkurs.

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem

prawa do wykorzystania przez Organizatora prac do druku w dowolnej

liczbie publikacji i nakładzie, fotografii tych prac, umieszczania w

Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do

rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie w

ramach działalności organizatora.

 1. Zgłoszenie pracy plastycznej oraz fotograficzne do konkursu jest

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników konkursu będą

przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie

danych osobowych.

 

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień

niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu opublikowane

zostaną na stronie internetowej: https://zpsmdebica.pl/

 1. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie

podanie ich spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie.

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się

przepisy Kodeksu Cywilnego.

Skip to content