Procedura bezpieczeństwa – COVID – 19

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM
I ZWALCZANIEM COVID-19

 

 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. prof. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy

 

 

Aktualizacja zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS

  obowiązująca od 1 września 2021 r

 

 

 

 

Procedura została przedstawiona i pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną w dniu 25 sierpnia 2021 r.

 

 Zatwierdziła Dyrektor Szkoły

Ewa Trojan

 

SPIS TREŚCI

I. Cel procedury ……………………………………………………………………………………  
II. Procedura przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole …………..  
III. Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole ………………………………………………………….  
IV. Zasady korzystania z szatni ……………………………………………………………………  
V. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej ………………………………………………………  
VI. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia korona wirusem ………………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

I. CEL PROCEDURY

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.
 5. Określenie zasad postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia korona wirusem.

 

II. PROCEDURA PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE

 1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba trzecia nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować dłonie zaraz po wejściu do szkoły.
 5. Maseczki/przyłbice należy stosować w przypadku niemożności zachowania dystansu, tj. w miejscach wspólnie użytkowanych (korytarze, szatnie, ubikacje) zwłaszcza w czasie przerw międzylekcyjnych.
 6. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym niepotrzebnych książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 7. Przy wejściu do szkoły należy bezwzględnie umieścić płyn do dezynfekcji rąk. Zapewniono dodatkowe punkty z płynem do dezynfekcji w poszczególnych piętrach szkoły. Osoby mające przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji powinny natychmiast umyć ręce.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów oraz osoby trzecie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (hol na parterze i sekretariat) tylko w sytuacjach koniecznych, zachowując zasady:
 9. Co najmniej 1,5 m dystansu od pracowników szkoły i uczniów,
 10. Stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk zaraz po wejściu do szkoły
 11. Nie przekraczania obowiązujących stref przebywania osób trzecich (hol na parterze i sekretariat) z wyjątkiem wywiadówek i dni otwartej szkoły dla rodziców.

  III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

 1. Sale lekcyjne, pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne podlegają szczególnemu zapewnieniu utrzymania czystości i dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 2. Obsługa szkoły zobowiązana jest zadbać o utrzymanie czystości w salach, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur i wyłączników, dezynfekując je przynajmniej raz dziennie. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, znajdujących się na opakowaniu. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie i nauczyciele nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Pracownik odpowiedzialny za utrzymanie porządku, odnotowuje czynność porządkową w harmonogramie utrzymania czystości danego obszaru.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel ma obowiązek zdezynfekować powierzchnię dotykową swojego biurka, klawiatury oraz innych narzędzi pracy.
 4. Należy zachować odległość między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m.
  Dopuszczalne jest pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela oraz jej oznakowanie informujące o zakazie jej użytkowania.
 5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w Sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 6. Należy bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 8. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw międzylekcyjnych, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 11. Należy zapewnić pojemniki na zużyte maski/rękawice jednorazowe, które uprzednio zebrane w workach, po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
 12. Organizowanie wycieczek szkolnych i wyjść grupowych jest dopuszczalne. Organizując je, należy zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa. Zakaz organizowania wycieczek szkolnych i wyjść grupowych zostaje wprowadzony w szkole w momencie , gdy powiat dębicki i/lub powiat będący miejscem docelowym wycieczki zostanie objęty strefą żółtą lub czerwoną.

 

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI

 1. Korzystanie z szatni szkolnej odbywa się w sposób ograniczony.
 2. W czasie trwania pandemii nie wolno wchodzić do szatni, ubrania odbiera i podaje osoba upoważniona.

 

V. ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Bibliotekarz, zobligowany jest do wyznaczenia miejsca składowania oddawanych książek oraz oznaczania ich datą, w której zostały przyjęte.
 2. Bibliotekarze powinni przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 3. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników (minimum 1,5 m).
 4. Umieszczenie w widocznym miejscu, np. przed wejściem, informacji o maksymalnej liczbie odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.
 5. Ograniczenie liczby użytkowników w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 6. Ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.

W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

 1. Pracownik biblioteki szkolnej zobowiązany jest do przestrzegać 2 – dniowego okresu kwarantanny dla nut, książek i innych materiałów zwracanych do biblioteki przez czytelników.
 2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 3. Po przyjęciu nut, książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 4. Przyjęte nuty, książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji nut, książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 6. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 7. Zwracane nuty, książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
 8. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przez odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

 

VI. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U OSOBY ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu dyrektorowi szkoły, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz osób trzecich (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik.
 4. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem
  koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.


Jeżeli u ucznia stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę), wówczas:

 1. Nauczyciel bezzwłocznie odizolowuje dziecko do tzw. IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (sala nr 19 a).
 2. Nauczyciel bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
 3. Nauczyciel pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 4. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 5. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
 6. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 7. Jeżeli uczeń przebywający w izolatorium ma gorączkę, należy pouczyć rodziców ucznia niepełnoletniego/uczniowi pełnoletniemu o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
 8. Informację o zachorowaniu ucznia niezwłocznie po otrzymaniu dodatniego wyniku badań przekazują szkole rodzice/opiekunowie prawni ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który po skontaktowaniu się ze szkołą przeprowadza wówczas dochodzenie epidemiologiczne, ustala listę kontaktów osoby zakażonej, a następnie w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.
 9. W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyna możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas będzie zależała od tego, w jakim stopniu byli narażeni na zakażenie.


Jeżeli u pracownika stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID -19 (duszności, kaszel, gorączkę), wówczas:

 

 1. Pracownik zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do tzw. IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia.
 2. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
 3. Jeżeli pracownik szkoły przebywający w izolatorium ma gorączkę, należy pouczyć go obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

COVID-19 – gdzie się zgłosić?

Osoby, które mogą być zakażone koronawirusem (COVID-19) powinny bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Nie należy zgłaszać się do lekarza rodzinnego, lub SOR!

800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

 

 

 

Skip to content