OŚWIADCZENIE RODZICÓW DO NAUKI STACJONARNEJ

OŚWIADCZENIE RODZICÓW DO NAUKI STACJONARNEJ

 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  z powodu niemożliwości udziału mojego dziecka  ……………………………………………………
w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
,
wyrażam zgodę na konsultacje z nauczycielem prowadzącym w budynku ZPSM
w Dębicy.

Na konsultacje do szkoły może przyjść uczeń, który nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, uczniów obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa. Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych dotyczących reżimu sanitarno –  epidemicznego w naszej szkole.

 

…………………………………….                                                               …………………………………………..
data                                                                                                                    podpis rodzica/opiekuna prawnego

Skip to content