Wniosek rodziców o nauczanie stacjonarne

Wniosek rodziców o nauczanie stacjonarne

 

 

Proszę o umożliwienie mojej córce/synowi ……………………………………………………………………………………….

z klasy ………………. uczestniczenia w zajęciach z przedmiotu…………………………………………………………
w dniach …………………………………………………………oraz w godzinach  …………………………………………………………w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy w sposób stacjonarny z powodu trudności związanych z nauczaniem zdalnym.

……………………..…………                                                                            ……………………..…………
data                                                                                                              podpis rodzica/opiekuna prawnego

Skip to content