Wniosek rodziców o nauczanie stacjonarne

Wniosek rodziców o nauczanie stacjonarne

 

 

Proszę o umożliwienie mojej córce/synowi ……………………………………………………………………………………….

z klasy ……………….…………………………………. uczestniczenia w zajęciach w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy

w sposób stacjonarny z powodu trudności związanych z nauczaniem zdalnym.

……………………..…………                                                                                   ……………….………………………………………..
data                                                                                                              podpis rodzica/opiekuna prawnego

Skip to content