Obowiązek informacyjny

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :

Administratorem danych osobowych jest:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy
ul. Kościuszki 8,
39-200 Dębica

Inspektorem Danych osobowych jest:
Mateusz Siembab
tel. 733 337 421,
email: mateusz.siembab@hebenpolska.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:
 wykonywania działalności w zakresie edukacji oraz innej działalności statutowej,
 realizacji działań promocyjnych Administratora,
 zatrudnienia – świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ;
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 oraz aktów wykonawczych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancela-ryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia-łania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.
Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób                zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Skip to content