Klauzula obowiązku informacyjnego – monitoring wizyjny

Klauzula obowiązku informacyjnego – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informuję, iż:

 

Administratorem Danych Osobowych jest:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy

Ul. Kościuszki 8,

39-200 Dębica

(14) 670-20-80

 

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Mateusz Siembab,
tel. 733 337 421,

email: mateusz.siembab@hebenpolska.pl

 

Monitoring wizyjny umieszczony jest w sposób stały (nieruchomy) na zewnątrz budynku Placówki.

Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy zlokalizowane przy
ul. Kościuszki 8, 39-200 Dębica

.

Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

  • budynek Placówki (wejście/wyjście),
  • obszar wokół Placówki (chodniki, parkingi, drogi dojazdowe).

Podstawa prawna zastosowania monitoringu:

  • art. 154 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
  • art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.),
  • art. 6, ust.1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają usunięte przez automatyczny nadpis.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Placówka zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu
i zdrowiu osób, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:

  • na wniosek organów prowadzących postępowania

Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Placówki.

Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie
w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy
i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych.

Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U.
z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).