Formularz zgłoszeniowy Karuzela Muzyczna

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

w Dębicy , ul. Kościuszki 8 

39-200 Dębica               

                         Karuzela Muzyczna- cykliczne zajęcia edukacyjne

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI)

 Imię i nazwisko dziecka ………………………………….….…………………………… lat ……….….

Imię i nazwisko rodziców …………………………………………………………………………………..

nr tel. kontaktowego / adres e-mail…………….….……….…………

Data zajęć ……………………………………………………………………………………………………………………..

Wypełniony formularz proszę odesłać na adres e-mailowy :  sekretariat@zpsmdebica.pl,

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły, najpóźniej w przeddzień terminu rozpoczęcia zajęć.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016

                                                                                                                                        …………………………………………..

                                                                                                                                                       podpis opiekuna prawnego

Skip to content