COVID-19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM
I ZWALCZANIEM COVID-19

  

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W DĘBICY

 

Niniejsza procedura została opracowana na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej i przedstawiona na Radzie Pedagogicznej w dniu 25 maja 2020 r.

Zatwierdziła Dyrektor ZPSM w Dębicy Ewa Trojan

CEL PROCEDURY

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.
 5. Określenie zasad postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia korona wirusem.

 

PROCEDURA PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE

 1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba trzecia nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Osoby wchodzące na teren szkoły będą podlegały pomiarowi temperatury z wykorzystaniem termometru bezdotykowego. Osoba przybywająca do placówki ma prawo do odmowy wykonania badania. Pomiar temperatury osoby niepełnoletniej odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego.
 5. U osób, których wynik pomiaru temperatury będzie powyżej 380C należy stosować procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia korona wirusem, zawarte w niniejszym dokumencie (patrz pkt. VI).
 6. Od momentu wejścia do szkoły należy przestrzegać 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami oraz mieć zakryte usta i nos.
 7. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym niepotrzebnych książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 8. W czasie przebywania na konsultacjach należy korzystać wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych.
 9. W salach do konsultacji należy zapewnić 4 m2 powierzchni na osobę i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami.
 10. Przy wejściu w holu szkoły należy bezwzględnie umieścić płyn do dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby wchodzące są zobligowane do korzystania z niego. Osoby mające przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji powinny natychmiast umyć ręce.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE KONSULTACJI

 1. Pracownicy szkoły mają obowiązek korzystania z środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych, ewentualnie przyłbic.
 2. Do przeprowadzania konsultacji należy przydzielić na stałe sale dla tych samych grup.
 3. Sale do konsultacji, pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne podlegają szczególnemu zapewnieniu utrzymania czystości i dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 4. Każdorazowo po przeprowadzonych konsultacjach należy przeprowadzić dezynfekcję pomieszczenia z szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych. Pracownik odpowiedzialny za utrzymanie porządku, odnotowuje czynność porządkową w harmonogramie utrzymania czystości danego obszaru.
 5. Należy bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachoać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 8. Osoby chore lub osoby przebywające z domownikiem będącym na kwarantannie lub w izolacji nie powinny umawiać się na konsultację. Należy wówczas pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 9. Uczeń umówiony na konsultacje, na które nie może przyjść, ma obowiązek zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 10. Nauczyciel przeprowadzający konsultacje odpowiedzialny jest za wietrzenie sali, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na godzinę.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI

 1. Korzystanie z szatni szkolnej odbywa się w sposób ograniczony.
 2. Korzystając z wieszaków należy przestrzegać 2 m dystansu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Biblioteka szkolna będzie funkcjonować według stałych harmonogramu.
 2. Bibliotekarz, zobligowany jest do wyznaczenia miejsca składowania oddawanych książek oraz oznaczania ich datą, w której zostały przyjęte.
 3. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 4. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
 5. Umieszczenie w widocznym miejscu, np. przed wejściem, informacji o maksymalnej liczbie odwiedzających ( 1 osoboa), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.
 6. Ograniczenie liczby użytkowników w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 7. Ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie.
 8. Poleca się zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzom, przebywanie w bibliotece w maseczkach
  i rękawiczkach.
 9. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

 

REALIZACJA PRZYJMOWANIA ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin.
 2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
 3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na wydzielone półki lub pozostawione bezpośrednio na ławkach znajdujących się w bibliotece.
 5. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie
  z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 6. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji nut i książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać nut
  i książek lampami UV.
 7. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 8. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przez odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

 

ZALECENIA ORGANIZACYJNE DLA BIBLIOTEKI

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu nut książek oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Nauczyciel bibliotekarz określa terminy zwrotów nut i książek.
 3. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email sekretariat@zpsmdebica.pl w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
 4. Przypomina uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych nut i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot nut w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 5. Za nuty i książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani odkupić ww. pozycje lub inne w podobnych cenach.
 6. Nuty i książki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu nut i książek powinien być w maseczce i rękawiczkach.

 

ZASADY ZWROTU INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

 1. Zwrot instrumentów muzycznych następuje w obecności pracownika odpowiedzialnego za magazyn instrumentów muzycznych w szkole, oraz nauczyciela prowadzącego i ucznia, który jest w posiadaniu instrumentu.
 2. Nauczyciel wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotu instrumentu muzycznego.
 3. Nauczycieli oraz uczeń dokonujący zwrotu instrumentu muzycznego powinien być w maseczce i rękawiczkach.

 

ZASADY ZWROTU STROJÓW DO CHÓRU

 1. Nauczyciel chóru ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu strojów do chóru oraz terminy ich oddania.
 2. Nauczyciel chórmistrz powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotu strojów do chóru.
 3. Nauczycieli oraz uczeń dokonujący zwrotu instrumentu muzycznego powinien być w maseczce i rękawiczkach.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U OSOBY ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu dyrektorowi szkoły, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz osób trzecich (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik.
 4. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem
  koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

 

Jeżeli u ucznia stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę), wówczas:

 1. Należy pomóc nauczycielowi bezzwłocznie odizolować dziecko do tzw. IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia .
 2. Nauczyciel bezzwłocznie musi zostać  zabezpieczony w: przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki.
 3. Nauczyciela pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 4. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 5. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 6. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na numer 999 po pomoc medyczną.

 

Jeżeli u pracownika stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID -19 (duszności, kaszel, gorączkę), wówczas:

 1. Pracownik zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do tzw. IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia.
 2. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki.
 3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 

COVID-19 – gdzie się zgłosić?

Osoby, które mogą być zakażone koronawirusem (COVID-19) powinny bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Nie należy zgłaszać się do lekarza rodzinnego, lub SOR! 800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Dla ucznia

Otrzymujesz możliwość ćwiczenia w salach dydaktycznych w obecności nauczyciela

 1. Nie umawiaj się na spotkanie, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 2. Jeżeli umówiłeś się na próbę, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 3. Zabieraj do szkoły własny zestaw nut i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 4. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 5. Przed wejściu, w holu szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 6. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 9. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 10. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek, ponieważ zostały zamienione.
 11. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: sekretariat@zpsmdebica.pl

 

Dla nauczyciela

 1. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas prób proszę wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 2. Proszę zorganizować spotkania indywidualne z dokładnym określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia spotkania
 3. W miarę możliwości proszę dopilnować, aby uczniowie nie pożyczali sobie nut i przyborów do pisania.
 4. Proszę wietrzyć salę, w której organizowane są konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
 5. Proszę zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Skip to content