Rada Rodziców

  Prezydium Rady Rodziców
  • Przewodniczący Rady Rodziców – Ewa Mikos – Cieśla
  • Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – Dariusz Sikora
  • Skarbnik Rady Rodziców – Alicja Stasiowska – Piwowar
  • Sekretarz Rady Rodziców – Agnieszka Papiernik

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Barbara Biernacka – Szczęsna

2. Paweł Chmura

3. Ewa Surowiec

4.Lucyna Oskarbska

Regulamin Rady Rodziców działającej przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy    –   REGULAMIN Rady Rodziców

 

Informacja o opłatach miesięcznych na fundusz instrumentalny oraz wypożyczenie instumentów muzycznych: 

• Opłata miesięczna w formie darowizny na cele oświatowe w roku szkolnym 2017/2018
z wykorzystaniem na fundusz instrumentalny wynosi 20 zł
(tj. zakup instrumentów muzycznych, materiałów nutowych, pomocy dydaktycznych, wyjazdy dzieci na koncerty, przesłuchania, nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce itp.)
• Opłata miesięczna w formie darowizny na cele oświatowe w roku szkolnym 2017/2018 dla osób korzystających z wypożyczenia instrumentów muzycznych wynosi 15 zł,  20 zł lub 25 zł w zależności od instrumentu.
Opłaty można dokonywać w kasie szkoły lub przekazać na rachunek bankowy:
Rada Rodziców przy ZPSM I st. w Dębicy
Bank PEKAO S.A.  oddział w Dębicy
ul. Tadeusza Kościuszki 6
39 – 200 Dębica
41 1240 4807 1111 0010 4024 3495
Na dowodzie wpłaty powinno sie znaleźć:
– imię i nazwisko dziecka (dzieci), klasa, okres za jaki zostaje dokonana wpłata, cel wpłaty (fundusz instrumentalny, wypożyczenie instrumentu).
Informujemy, że darowizna nie podlega odliczeniu w rozliczeniu rocznym PIT
*      Przypominamy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej ubiegającym się
o zwolnienie z opłat (darowizny na cele oświatowe), iż w podaniu należy odpowiednio umotywować swoją prośbę.
        Ponadto informujemy, że zwolnienie z opłat może nastąpić wyłącznie od miesiąca którym zostało złożone podanie.